Shuffle 10

Shuffle 10

Description

“Removing the casing”